Social Media

Sådan driver vi Hempel Fonden

Hempel Fondens fundats udgør den overordnede ramme for Fondens arbejde. Derudover bygger Hempel Fonden sit arbejde på en forretningsorden og et årshjul med beskrivelse af årets aktiviteter.

Fondsbestyrelsen offentliggør årligt en rapport om anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelse. Den er tilgængelig nederst på denne side.

Fondens formål og ejerskab af Hempel A/S

Ifølge fundatsen er Fondens primære formål at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for Hempelkoncernen selskaber samt at sikre, at selskaberne kan drives på et sundt forretningsmæssigt og økonomisk grundlag.

Dette er yderst vigtigt, da Hempelkoncernens selskaber ejes 100 procent af Fonden.

Fondens formål ifølge fundatsen indebærer, at Fonden i forbindelse med prioritering og tilrettelæggelse af sine aktiviteter, herunder ved fastlæggelse af omfanget af Fondens støtte til velgørende formål, lægger afgørende vægt på løbende at kunne sikre det økonomiske fundament for Hempel Gruppens fortsatte optimale forretningsresultater.

Hempel Fondens bestyrelse suppleres af en investeringskomité samt en uddelingskomité. Læs mere om bestyrelsen og komitéer 

Interessekonflikter

Fonden forpligter sig til at sikre, at alle involverede parter i forbindelse med investeringer og donationer besidder de nødvendige kompetencer. Fonden sikrer, at eventuelle interessekonflikter undgås. Målet er at sikre habilitet, når der træffes beslutninger om investeringer og donationer.

Som supplement til erhvervsfondslovens habilitetskrav indeholder fundatsen og bestyrelsens forretningsorden bestemmelser for inhabilitet, hvorefter bestyrelsesmedlemmer ikke må deltage i beslutninger om uddelinger til parter, hvor bestyrelsesmedlemmet har en interesse.

Hempel Fondens fundats

Transparens og synlighed

I Hempel Fonden arbejder vi målrettet og proaktivt for at være transparente i vores arbejde. Det indebærer, at vi løbende deler viden om Fondens arbejde generelt med offentligheden, og vi tilstræber at gøre det i et lettilgængeligt sprog og format. Målet om transparens indebærer for os, at der er åbenhed omkring resultater, processer og prioriteringer, og at vi aktivt bestræber os på at give fuldt indblik i Fondens filantropiske aktiviteter og økonomiske dispositioner. På det forretningsmæssige kan der være hensyn, der kræver fortrolighed, hvorfor fuld transparens ikke er muligt. 

Talspersoner

Bestyrelsesformanden kan udtale sig på vegne af fonden og bestyrelsen. Direktøren kan udtale sig til pressen om faktuelle forhold inden for sine ansvarsområder, mens øvrige udtalelser til pressen skal ske efter forudgående aftale med bestyrelsesformanden.

Bæredygtighed

Som en fond, der arbejder inden for bevaring af biodiversitet og socioøkonomisk udvikling, tager vi det alvorligt at reflektere over vores eget aftryk og materielle påvirkning. Vi vælger at fokusere på de områder, hvor vi har den største materielle indflydelse og kan træffe bæredygtige valg.

Internal Sustainability Policy 2023