Fondsledelse

Per 1. januar 2015 blev lovgivningen for erhvervsdrivende fonde i Danmark moderniseret med fokus på gennemsigtighed og åbenhed i forhold til bestyrelsesopgaver og -ansvar, vederlag og donationer mv. Komitéen for god Fondsledelse udgav i den forbindelse en række anbefalinger i slutningen af 2014. Anbefalingerne er såkaldt ”soft law” og skal ses som et supplement til lovgivningen for erhvervsfonde med ”følg eller forklar”-procedurer. Manglende efterlevelse af en anbefaling betragtes ikke som et regelbrud, men snarere som et udtryk for, at bestyrelsen har valgt at indrette sig på anden vis.

Hempel Fondens fundats udgør den overordnede ramme for Fondens arbejde. Derudover bygger Hempel Fonden sit arbejde på en forretningsorden og et årshjul med beskrivelse af årets aktiviteter.

Med fundatsen, forretningsordenen og årshjulet som grundlag vurderer bestyrelsen, at Hempel Fonden forvaltes i fuld overensstemmelse med den nye lovgivning, og at Hempel Fonden efterlever alle anbefalingerne for erhvervsdrivende fonde fra Komitéen for god Fondsledelse.

Fondsbestyrelsen har offentliggjort en fuld rapport om anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelse. Den er tilgængelig nederst på denne side.

 

Fondens formål og ejerskab af Hempel A/S

Ifølge fundatsen er Fondens primære formål at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for Hempel Gruppens selskaber samt at sikre, at selskaberne kan drives på et sundt forretningsmæssigt og økonomisk grundlag.

Dette er yderst vigtigt, da Hempel Gruppens selskaber ejes 100 procent af Fonden.

Fondens formål ifølge fundatsen indebærer, at Fonden i forbindelse med prioritering og tilrettelæggelse af sine aktiviteter, herunder ved fastlæggelse af omfanget af Fondens støtte til velgørende formål, lægger afgørende vægt på løbende at kunne sikre det økonomiske fundament for Hempel Gruppens fortsatte optimale forretningsresultater.

 

Fondsbestyrelsen

Hempel Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 fondsvalgte medlemmer samt 3-4 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge Fondens fundats er bestyrelsen selvsupplerende. Valg foregår årligt. De fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på tre år, og genvalg er muligt. Den treårige valgperiode er fastlagt i fundatsen med henblik på at skabe kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være over 65 år, når de vælges for første gang. Aldersgrænsen for de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer er 70 år med mulighed for forlængelse til 75 år i særlige tilfælde.

De medarbejdervalgte fondsmedlemmer vælges efter lovgivningens regler for medarbejderrepræsentation i bestyrelser og vælges således for fire år ad gangen.

Ifølge fundatsen gælder følgende for de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

  • Flertallet skal være personer, der ikke samtidig sidder i bestyrelsen i Hempel A/S.
  • Flertallet af medlemmer bør være personer, der er nuværende eller tidligere medarbejdere i Hempel eller i en længere årrække har været tilknyttet Hempel Gruppen på anden vis.
  • Mindst to af medlemmerne skal have international erfaring inden for økonomi og handel.

Derudover har fondsbestyrelsen opstillet mål for kønssammensætningen blandt de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer. I april 2015 indtrådte et nyt kvindeligt medlem i bestyrelsen, hvorved det første mål blev nået. Et nyt mål om minimum to kvindelige fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer inden 2020 er derfor vedtaget.

Bestyrelsesformanden og en næstformand vælges af bestyrelsen for en treårig periode. Formanden og næstformanden foretager i dialog med de enkelte bestyrelsesmedlemmer og den samlede bestyrelse en løbende evaluering af bestyrelsens sammensætning og arbejde. Evalueringen har til formål at sikre, at de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer besidder de nødvendige personlige egenskaber samt kompetencer inden for erhverv, investering og velgørende donationer.

Yderligere information om bestyrelsesmedlemmerne er tilgængelig på Fondens hjemmeside www.hempelfonden.dk/hempel-fonden/bestyrelsen.

Alle nye fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer gennemgår en fast tilrettelagt udvælgelsesproces, der tager udgangspunkt i ovenstående evaluering og en vurdering af behovet for yderligere kompetencer i bestyrelsen. Til eksterne rekrutteringer benyttes professionelle rekrutteringspartnere. For at leve op til fundatsens krav om, at et særligt antal bestyrelsesmedlemmer bør have tilknytning til Hempel Gruppen, benyttes en løbende opdateret liste over mulige kandidater, som formanden og næstformanden forelægger de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Fonden har blandt bestyrelsens medlemmer udpeget og nedsat en investeringskomité, der varetager bestyrelsens overordnede beslutninger om Fondens finansielle investeringer samt evaluering af Fondens investeringsrådgivere.

Fonden har tillige udpeget og nedsat en legatkomité. Komitéen gennemgår og evaluerer de mange ansøgninger, Fonden modtager hvert år, hvoraf en stor del er omfattende projekter. De endelige beslutninger vedrørende donationer vedtages af de fondsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. Erhvervsfondslovens §64. Den endelige beslutning vedrørende det beløb, der årligt kan disponeres over til uddeling, vedtages af alle bestyrelsesmedlemmer.

Endelig har Fondens bestyrelse blandt bestyrelsens medlemmer udpeget æresmedlemmer til varetagelse af bestyrelseshverv i de to tilknyttede fonde, Hempels Medarbejderfond og Hempels Kulturfond.

Bestyrelsesformanden repræsenterer og udtaler sig på vegne af Fonden medmindre andet bestemmes. Direktøren kan udtale sig til pressen om faktuelle forhold inden for sine ansvarsområder, mens øvrige udtalelser til pressen skal ske efter forudgående aftale med bestyrelsesformanden.

 

Møder, komitéer og vederlag

Fondsbestyrelsen afholder normalt 5-6 heldagsmøder om året. To af disse afholdes snarest muligt efter, at henholdsvis halvårsregnskab og årsregnskab for Fonden foreligger. Fondens bestyrelse er løbende involveret i Hempel Gruppens aktiviteter på et overordnet og strategisk niveau med henblik på at sikre den påkrævede grad af samarbejde og konsensus mellem de to enheder.

Investeringskomitéen afholder sædvanligvis 5-6 møder om året med hver af Fondens fire investeringsrådgivere samt møder om strategiske investeringsspørgsmål. Legatkomitéen afholder som regel fire årlige møder.

Fondsbestyrelsens medlemmer aflønnes med et fast årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der anses som sædvanligt i forhold til arbejdsbyrde, arbejdsbeskrivelse og kompetencer. Formanden og næstformanden modtager sædvanen tro et højere honorar (hhv. + 200 procent og + 50 procent). Med undtagelse af formanden modtager medlemmer af investeringskomitéen og legatkomitéen et fast årligt honorar for deres bestyrelsesarbejde. Fondsbestyrelsesmedlemmer udpeget til bestyrelseshverv i Hempels Medarbejderfond eller Hempels Kulturfond modtager intet vederlag i den forbindelse.

Vederlag besluttes årligt af fondsbestyrelsen gennem en fast tilrettelagt proces. Heri tages hensyn til medlemmernes brugte arbejdstimer, ansvarsområder og aktiviteter, Fondens formål og samlede aktiviteter, medlemmernes ledende rolle og det overordnede ansvar i forhold til ledelsen af Hempel Gruppen, medlemmernes deltagelse i alle overordnede og strategiske beslutninger i Hempel Gruppen samt medlemmernes vederlag fra andre stillinger i Gruppen.

For yderligere at understøtte at der træffes korrekte beslutninger om vederlag, sikrer bestyrelsen sig, at det foreslåede vederlag er rimeligt i forhold til Fondens overordnede interesser, samt at det stemmer overens med vederlagsniveauet i lignende erhvervsdrivende fonde. Dette arbejde inkluderer benchmarking med disse fonde og udføres af en uafhængig, ekstern rådgivningsvirksomhed.

Fondsbestyrelsen har til pligt og hensigt at sikre, at Fonden og Gruppen ikke godkender udgifter og vederlag til direktionen, bestyrelsesmedlemmer, fondsbestyrelsesmedlemmer og andre administrative udgifter, der ikke direkte understøtter eller styrker Fondens formål eller de velgørende formål, ligesom fondsbestyrelsen altid på ansvarlig vis vil søge at begrænse førnævnte udgifter og vederlag mest muligt.

Det samlede honorar til bestyrelsen, inklusiv honorar for komitéarbejde, udgjorde i 2016 EUR 425.400. Grundhonoraret til bestyrelsens medlemmer udgjorde i 2016 EUR 33.500.

 

Interessekonflikter

Fonden forpligter sig til at sikre, at alle involverede parter i forbindelse med investeringer og donationer besidder de nødvendige kompetencer. Fonden sikrer, at eventuelle interessekonflikter undgås. Målet er at sikre habilitet, når der træffes beslutninger om investeringer og donationer.

Alle beslutninger træffes i overensstemmelse med alment gyldige principper om interessekonflikter. I praksis betyder dette, at hverken bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere i Fonden deltager i beslutninger, hvor de kan formodes at have en konkret privat interesse. Eventuelle rådgivere, som Fonden måtte anvende, bliver ligeledes tydeligt påbudt at fremlægge oplysninger om relationer, der eventuelt kunne påvirke deres udtalelse om ansøgere.

 

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse

 

Læs rapporten online
Download rapporten som PDF