Sådan forvaltes Fondens økonomi

Hempel Fondens forretningsmæssige aktiviteter omfatter ejerskab af Hempelkoncernens virksomheder og forskellige ejendomme. Hempel Fondens vigtigste og væsentligste investering er ejerskabet af Hempel A/S og dets datterselskaber over hele verden.

Finansielle investeringsaktiviteter og investeringsstrategi

En investeringskomite, der udpeges af Fondens bestyrelse, udarbejder indstillinger om Fondens finansielle investeringer. Investeringer i obligationer, aktier og andre finansielle instrumenter forvaltes af 4-5 professionelle eksterne porteføljeforvaltere. Denne opdeling anvendes for at øge det risikotilpassede nettoresultat af den samlede portefølje.

Risikostyring

For bedre at kunne håndtere risiko og skabe bæredygtige resultater på mellemlang sigt har Hempel Fonden visse krav til porteføljeforvaltere. De forventes at følge FN's principper for ansvarlige investeringer eller foretage investeringer i henhold til tilsvarende principper under hensyntagen til andre vurderinger vedrørende kriterier inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. 

Der følges en konservativ strategi for finansielle investeringer, og en robust portefølje forvaltes med en begrænset risikovillighed. Størstedelen af investeringerne er i noterede værdipapirer, der kan indløses inden for få dage, og Fondens økonomiske portefølje betragtes som en del af Hempelkoncernens finansielle instrumenter.

Investeringskomiteen rådgiver også Hempel Holding A/S om investeringer, herunder kapitalbesiddelser, privat egenkapital og ejendomme.

Ejendom

Hempel Fonden har hjemme i en ejendom i Amaliegade 8 i København, Danmark. Fonden ejer bygningen og har en økonomisk indkomst fra udlejning.

Hempel Fonden ejer også ejendommen Lundtoftegårdsvej 91, Lyngby, Danmark, hvor Hempel A/S’ hovedkontor og en R&D-afdeling er placeret. I januar 2018 købte Hempel Holding A/S, som er 100 procent ejet af Hempel Fonden, en grund over for Hempel A/S’ nuværende hovedkvarter for at bygge yderligere faciliteter til Hempel A/S, hvilket forventes afsluttet i 2020.

Hempel Holding A/S har også kapitalbesiddelser i to skove beliggende i Danmark og et større ejendomsfirma noteret på OMX-børsen.

Social impact investment

Hempel Fonden foretog i 2017 sin første ’social impact investment’, Den Sociale Kapitalfond Invest (SKFI). SKFI er en ny dansk fond, der fokuserer på - og investerer i sociale virksomheder i Danmark med det formål at skabe social og miljømæssig impact samtidig med et økonomisk afkast.

Ud over det økonomiske afkast er der to grunde til denne investering: At styrke marginaliserede personer gennem jobskabelse, lærepladser, uddannelse og andre tjenesteydelser og produkter, og at investere i den første social impact investment-fond i Danmark, hvilket kan tjene til inspiration for socialt bevidste virksomheder i fremtiden.

Læs mere om Fondens økonomi i Fondens årsrapport:

Download

årsrapporter fra tidligere år

2017