Social Media

En bæredygtig fremtid for Ugandas unikke verdensarv

Partnerskabet om Rwenzori Mountains National Park vil bidrage til at modvirke afskovning og tab af biodiversitet ved at styrke den eksisterende forvaltningsstruktur og samarbejde med lokalbefolkningen om bæredygtige alternativer til anvendelse af området.

 • Hvor
  Rwenzori Mountains National Park, Uganda
 • Indsatsområde
  Natur
 • Varighed
  2019-2022
 • Økonomi
  Hempel Fonden 12,7 millioner kroner
Primær partner: WWF

Rwenzori Mountains Nationalpark dækker et område på næsten 1.000 km2 på skråningerne af de frodige Rwenzori-bjerge, også kaldet Månebjergene, på grænsen mellem Uganda og den Demokratiske Republik Congo. Nationalparken udgør et Key Biodiversity Area og også er defineret som et Biodiversity hotspot.

Området forsyner ca. 2 mio. mennesker med rent vand og er et nationalt "vandtårn", som både befolkningen og mange ugandiske virksomheder er afhængige af for adgang til rent drikkevand, landbrugsproduktion, fiskeri, vandkraft, transport, industriel produktion osv.

Nationalparken er truet af afskovning, ulovlig jagt og fragmentering af levesteder. En høj befolkningstæthed, eksplosiv befolkningstilvækst (anslået til 3,6 % om året) og udbredt fattigdom har efterladt befolkningen med begrænset adgang til landbrugsjord, jobs, byggematerialer og brænde. Dette har presset befolkningen ind i parken og resulteret i ulovlig fældning af træer og krybskytteri.

Nationalparken kæmper for at opretholde den basale forvaltning og beskyttelse af området, men har langt færre indtægter end nødvendigt og har ikke været i stand til at bremse en omfattende afskovning og tab af biodiversitet.

Gennem udvikling og afprøvning (i lokal skala) af forskellige bæredygtige indtjeningsmodeller vil projektet være katalysator for at identificere en eller flere modeller, der kan sikre den langsigtede kapacitet til drift af parken og skabe økonomiske incitamenter til at bevare Rwenzoris unikke natur.

I projektet arbejdes der med udvikling af to finansieringskilder for nationalparken (turisme og økosystemtjenester) og en komponent, som skal give lokalbefolkningen en alternativ indkomst, samtidig med at parken beskyttes (genopretning af skov).

Projektet bidrager på lang sigt til at bevare Greater Virunga-landskabet som et intakt økosystem med forskelligartede, beskyttede og forbundne naturtyper og levesteder, så dets unikke biodiversitet og værdifulde økosystemtjenester for områdets befolkning.